ஆபாசத்தின் கண்ணோட்டத்தில் இருந்து பார்க்கவும். அனல் கிரீம்பைட்.

0 ਵਿਚਾਰ
ஆபாசத்தின் கண்ணோட்டத்தில் இருந்து பார்க்கவும்.  அனல் கிரீம்பைட்.

Middle-East video

2023-01-01 10:22:47
ஆபாசத்தில் உள்ள பார்வை. இது, ஆபாசப் படங்கள் மட்டுமே பாலியல் வெளிப்பாட்டின் ஒரே வடிவம் என்பதைக் குறிக்கவில்லை. உண்மையில், எல்லா பாலுணர்வையும் ஆபாசப் படங்கள் என்று அழைக்கலாம் என்றால் நீங்கள் சரியாக இருக்கலாம். பெரும்பாலான இளைஞர்களுக்கு ஓரினச்சேர்க்கை என்று கற்பிக்கப்படுகிறது